x

Roxar

Delivering maximum reservoir performance and profitability through technology excellence.

Bao Nghi Techniques Service Trading Limited Company

Bao Nghi Techniques Service Trading Limited Company

Bao Nghi Techniques Service Trading Limited Company

Bao Nghi Techniques Service Trading Limited Company

Bao Nghi Techniques Service Trading Limited Company
Bao Nghi Techniques Service Trading Limited Company

Roxar

Biến thông tin thành lợi nhuận

 

Phần mềm mô hình hóa bồn chứa, giám sát đường ống và giải pháp đo lưu lượng nhiều pha mang đến công cụ mà người vận hành giúp đưa ra các quyết định sang suốt trong suốt quá trình vận hành

Sản phẩm

Product

Roxar Watercut Meters

Inline, field–mounted Roxar Watercut Meters use sensitive, microwave–resonance technology to accurately measure the permittivity of oil/water mixtures in real– time. The full–bore meters improve...

News

News

Bao Nghi Techniques Service Trading Company limited.
15/09/2017
Copyright © 2017 Bao Nghi. All rights reserved. Designed by Nina.vn
GỌI
SMS